Czym jest coaching i jak go wykorzystać w pracy i życiu osobistym?

czym jest coaching

W ostatnich latach coaching stał się bardzo popularną formą pomocy w życiu osobistym i karierze zawodowym. Dowiedz się czym jest coaching, a także jak możesz go wykorzystać w rozwoju zawodowym i rozwoju osobistym. Poznaj różnice między coachingiem a innymi formami rozwoju. Dowiedz się jak przebiega proces coachingu. 

Spis treści

Czym jest coaching i dlaczego jest popularny?

Coaching jest to wielowymiarowy proces wspierania innych osób w osiąganiu ich celów osobistych i zawodowych. Dokonuje się to w partnerskiej relacji. Podczas sesji coachingowych, coach wykorzystuje różne techniki. Mogą to być: zadawanie pytań, słuchanie aktywne, wyznaczanie celów i SMART, GROW lub Lucky 7. Wszystko to aby pomóc osobie (tzw. coachee) w samorealizacji, poprawie umiejętności, pokonaniu przeszkód i osiągnięciu pożądanych rezultatów. 

Coaching jest popularny z wielu powodów:

 • Wzrost świadomości. Coachowie pomagają ludziom zrozumieć, jakie są ich mocne strony, słabości, wartości i pasje. To pozwala im na lepsze zrozumienie siebie i swoich aspiracji.
 • Realizacja celów. Coachowie pomagają ludziom wyznaczać realistyczne, mierzalne cele i tworzyć plany, które pomogą im te cele osiągnąć.
 • Poprawa umiejętności i kompetencji. Przez proces coachingowy, ludzie często rozwijają umiejętności takie jak zarządzanie czasem, komunikacja, zarządzanie stresem i podejmowanie decyzji.
 • Wsparcie i motywacja. Coachowie oferują wsparcie i motywację, co jest szczególnie ważne, gdy ludzie napotykają przeszkody lub trudności na swojej drodze do celu.
 • Osobisty i zawodowy rozwój. Coaching jest nie tylko skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnych problemów, ale również na ogólnym rozwoju osobistym i zawodowym.
 • Odpowiedzialność. Coachowie pomagają ludziom pozostać odpowiedzialnymi za swoje cele i działania, co zwiększa szanse na ich osiągnięcie.

Coaching jest więc efektywnym narzędziem, które pomaga ludziom rozwijać się, osiągać swoje cele i zwiększać satysfakcję z życia. W związku z tym, jest on często wykorzystywany w różnych kontekstach, takich jak rozwój zawodowy, osobisty, zdrowie i fitness, relacje i wiele innych.

Coaching a psychoterapia, doradztwo psychologiczne i szkolenia

Choć coaching, psychoterapia, doradztwo psychologiczne i szkolenia mogą na pierwszy rzut oka wydawać się podobne, istnieją między nimi istotne różnice. Oto kilka z nich:

 1. Coaching. Głównym celem coachingu jest wspieranie osób w osiąganiu ich celów osobistych i zawodowych. Proces ten skupia się na przyszłości, a nie na przeszłości, i jest zazwyczaj krótkoterminowy. Coaching nie jest terapią i nie jest przeznaczony do leczenia zaburzeń psychicznych.
 2. Psychoterapia. Psychoterapia polega na leczeniu zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. Terapeuci często pracują z klientami, którzy doświadczają poważnych problemów emocjonalnych lub psychicznych, a terapia może być procesem długotrwałym. Terapeuci mają zazwyczaj odpowiednie kwalifikacje i licencje do diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych.
 3. Doradztwo psychologiczne. Doradztwo psychologiczne koncentruje się na pomocy klientom w radzeniu sobie z konkretnymi problemami życiowymi. Mogą to być: rozwód, żałoba czy radzenie sobie ze stresem. W tych tematach może też pomóc coaching. Jednak psychologowie mają też możliwość diagnozowania zaburzeń psychicznych. Tego coachowie robić nie mogą.
 4. Szkolenia. Szkolenia skupiają się na nauce konkretnych umiejętności lub wiedzy. Szkolenia są zwykle strukturalne i skupiają się na przekazywaniu informacji i rozwoju kompetencji. Zamiast na indywidualnej pracy nad celami i aspiracjami proponują pracę grupową zgodą z programem przygotowanym przez trenera. W coachingu to klient i jego cele są „programem”.

Mówiąc, w wielkim uproszczeniu, coaching skupia się na przyszłości i osiąganiu celów. Psychoterapia i doradztwo psychologiczne koncentrują się na przeszłości i rozwiązaniu problemów psychicznych lub emocjonalnych. Szkolenia skupiają się na nauczaniu konkretnej wiedzy lub umiejętności.

Jakie są rodzaje coachingu?

Coaching jest wielofunkcyjny i może przyjmować różne formy w zależności od potrzeb i celów osoby korzystającej z usług coacha. Oto kilka najpopularniejszych rodzajów coachingu:

Coaching osobisty zwany też życiowym (life coaching)

Ta forma coachingu koncentruje się na pomocy osobom w dążeniu do celów związanych z ich życiem osobistym. Może dotyczyć różnych aspektów. Przykładowo: rozwój osobisty, zdrowie i dobrobyt, zarządzanie stresem, a także poprawa relacji i dążenie do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Coaching zawodowy (career coaching)

Coachowie zawodowi pomagają klientom określić, co chcieliby osiągnąć w swojej karierze, i wypracować strategię, jak to zrobić. Mogą pomagać w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych, w negocjacjach warunków zatrudnienia, w planowaniu ścieżki kariery i w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z pracą.

Coaching biznesowy (business coaching)

Ten rodzaj coachingu skupia się na pomocy klientom w prowadzeniu i rozwijaniu ich biznesu. Coachowie biznesowi mogą pomagać w kwestiach strategicznego planowania, zarządzania zasobami, budowania i utrzymania zespołu, a także w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z prowadzeniem firmy.

Coaching wykonawczy (executive coaching)

Skierowany do liderów i kierownictwa wyższego szczebla. Executive coaching skupia się na rozwoju umiejętności przywódczych, takich jak podejmowanie decyzji, zarządzanie zespołami, radzenie sobie z konfliktami i inne aspekty zarządzania na wysokim poziomie.

Coaching zdrowia i wellness (health and wellness coaching)

Ten rodzaj coachingu koncentruje się na poprawie zdrowia i dobrego samopoczucia klientów. Coachowie w tej dziedzinie mogą pomagać klientom w osiągnięciu celów związanych z dietą, ćwiczeniami, zarządzaniem stresem i ogólnym stylem życia.

Coaching sportowy

Skupia się na pomocy sportowcom w osiąganiu ich celów sportowych poprzez rozwijanie umiejętności, strategii i motywacji.

Wszystkie te rodzaje coachingu mają na celu pomóc klientom osiągnąć określone cele, ale różnią się obszarami, na które się koncentrują. Wybór odpowiedniego rodzaju coachingu zależy od indywidualnych potrzeb i celów każdej osoby. Warto wiedzieć też o podziale na coaching indywidualny (sesje odbywają się 1:1) oraz grupowy czy zespołowy (sesje odbywają się przy większej liczbie osób).

Life coaching i business coaching

Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami coachingu jest ten poświęcony sprawom osobistym, czyli coaching życiowy, a także coaching biznesowy. Do tego drugiego często zalicza się executive coaching i karier coaching. Zobaczmy teraz z jakimi przykładowymi tematami można się zgłaszać na ten typ coachingu i jakie korzyści można dzięki wsparciu profesjonalistów osiągnąć. 

Jakie są korzyści z life coachingu?

Life coaching, czyli coaching osobisty, może przynieść wiele korzyści, zależnie od indywidualnych celów i potrzeb każdej osoby. Oto dziesięć potencjalnych korzyści z korzystania z usług life coacha:

Samorealizacja

Profesjonalny coaching osobisty może pomóc Ci lepiej zrozumieć swoje wartości, pasje i cele, co prowadzi do większej samorealizacji.

Poprawa pewności siebie

Praca z coachem może pomóc w budowaniu pewności siebie poprzez uznawanie i celebrowanie Twoich osiągnięć oraz radzenie sobie z niepewnością. Może Ci tez pomóc doskonalić umiejętności osobiste. 

Wyznaczanie celów

Life coach pomoże Ci wyznaczyć jasne, mierzalne i osiągalne cele, które będą odpowiadały Twoim wartościom i aspiracjom.

Planowanie i organizacja

Coaching życiowy może pomóc Ci stworzyć skuteczne strategie i plany działania w celu osiągnięcia Twoich celów.

Poprawa umiejętności zarządzania czasem

Coach może nauczyć Cię technik zarządzania czasem, które pomogą Ci lepiej zorganizować swoje życie i skuteczniej wykorzystywać swój czas.

Rozwój umiejętności komunikacyjnych

Coaching osobisty może pomóc Ci poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, zarówno w kontekście relacji interpersonalnych, jak i zawodowych.

Zwiększenie motywacji

Coach może pomóc Ci znaleźć i utrzymać motywację do dążenia do swoich celów, nawet gdy napotykasz na przeszkody.

Zarządzanie stresem

Coaching może nauczyć Cię technik radzenia sobie ze stresem, które pomogą Ci lepiej radzić sobie z trudnościami w życiu.

Poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Coach może pomóc Ci znaleźć równowagę między pracą a życiem osobistym (work-life balance), co prowadzi do większej satysfakcji z życia.

Rozwiązywanie problemów

Wreszcie, life coaching może Ci pomóc w rozwiązaniu problemów, które napotykasz w swoim życiu.

Ważne jest jednak pamiętać, że korzyści z coachingu życiowego mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb i celów każdej osoby.

Jakie są korzyści z business coachingu?

Business coaching, czyli coaching biznesowy, jest skoncentrowany na pomocy w prowadzeniu i rozwijaniu firmy. Poniżej przedstawiam 10 potencjalnych korzyści z korzystania z usług business coacha:

Poprawa umiejętności zarządzania

Business coach może pomóc Ci poprawić swoje umiejętności zarządzania, pomagając Ci skuteczniej kierować swoją firmą i zespołem.

Pomoc w planowaniu strategicznym

Coaching biznesowy może pomóc Ci w tworzeniu i realizacji strategicznego planu dla Twojej firmy, co jest kluczowe dla jej długoterminowego sukcesu.

Poprawa efektywności pracy

Ekspert od coachingu może pomóc Ci optymalizować procesy i procedury w Twojej firmie, co może prowadzić do większej efektywności.

Rozwój umiejętności przywódczych

Praca z coachem biznesowym może pomóc Ci rozwijać umiejętności przywódcze, które są niezbędne do prowadzenia zespołu i firmy.

Zwiększenie dochodów

Dzięki poprawie efektywności i umiejętności zarządzania, coaching biznesowy może przyczynić się do zwiększenia dochodów Twojej firmy.

Poprawa relacji w zespole

Coach biznesowy może pomóc Ci poprawić komunikację i relacje w zespole, co prowadzi do lepszego zrozumienia i lepszej współpracy.

Podjęcie trudnych decyzji

Business coach może towarzyszyć Ci w podejmowaniu trudnych decyzji, dostarczając obiektywną perspektywę i pomagając analizować potencjalne konsekwencje.

Pomoc w radzeniu sobie ze zmianami

Coaching biznesowy może pomóc Ci lepiej radzić sobie ze zmianami, zarówno na poziomie Twojej firmy, jak i w szerszym kontekście branży.

Zrozumienie rynku

Coach biznesowy może pomóc Ci lepiej zrozumieć rynek i konkurencję, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności Twojej firmy.

Podtrzymanie motywacji i zdrowej równowagi

Coach może pomóc Ci znaleźć równowagę między pracą a życiem prywatnym, utrzymując poziom motywacji i unikając wypalenia zawodowego.

Ważne jest jednak pamiętać, że konkretne korzyści z coachingu biznesowego mogą się różnić w zależności od specyfiki Twojego biznesu i Twoich osobistych celów jako lidera.

Jak działa coaching?

Coaching to proces, który zależy od indywidualnych potrzeb klienta, ale zasadniczo ma pewne wspólne cechy. Oto kilka informacji na temat tego, jak zazwyczaj wygląda coaching.

Typowa sesja coachingu

Typowa sesja coachingu zaczyna się od ustalenia celów sesji, na które coach i klient będą się skupiać. Następnie coach prowadzi przez szereg pytań i ćwiczeń, które pomagają klientowi zrozumieć swoje problemy, wyzwania i cele z innej perspektywy. Na koniec sesji klient i coach ustalają plan działania, który pomoże klientowi osiągnąć jego cele. Coach zapewnia także przestrzeń do refleksji i feedbacku.

Narzędzia coachingowe

Coachowie używają różnych narzędzi i technik, w zależności od potrzeb klienta i stylu coachingu. Mogą to być różne metody zadawania pytań, techniki do budowania świadomości siebie, narzędzia do zarządzania czasem i techniki radzenia sobie ze stresem. Niektórzy coachowie mogą również wykorzystywać narzędzia takie jak testy osobowości czy techniki z zakresu uważności.

Czas trwania i częstotliwość sesji

Czas trwania i częstotliwość sesji coachingu zależą od indywidualnych potrzeb klienta i celów, które chce osiągnąć. Typowa sesja coachingowa może trwać od 45 minut do 2 godzin. Sesje mogą odbywać się raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu. Średni czas trwania procesu coachingu to zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy, ale może to być krótszy lub dłuższy okres, w zależności od sytuacji.

Coaching online vs. tradycyjny

Coaching online jest coraz bardziej popularny, szczególnie w obliczu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Badania sugerują, że coaching online może być równie skuteczny jak tradycyjny coaching twarzą w twarz. Ważne jest jednak, aby zapewnić odpowiednie środowisko, które umożliwia skupienie się i prywatność, niezależnie od tego, czy sesje odbywają się online czy osobiście.

Koszty coachingu

Koszt coachingu może bardzo się różnić, w zależności od wielu czynników, takich jak doświadczenie i kwalifikacje coacha, długość i częstotliwość sesji oraz lokalizacja (coaching w dużych miastach może kosztować więcej). Ceny za godzinę mogą wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Ważne jest, aby omówić i zrozumieć strukturę kosztów na początku procesu coachingu.

Pamiętaj, że każdy proces coachingowy jest inny i powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i celów klienta. Najlepiej jest porozmawiać z potencjalnym coachem na początku, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak oni pracują, i upewnić się, że to dobrze dopasowany partner do Twoich potrzeb.

Co mówią badania naukowe na temat coachingu?

Coaching jest stosunkowo młodą dziedziną, ale jest już wiele badań potwierdzających jego skuteczność. Oto niektóre kluczowe wyniki:

 • Poprawa wydajności i umiejętności. Wiele badań potwierdza, że coaching może prowadzić do poprawy wydajności w pracy oraz do rozwoju kluczowych umiejętności, takich jak przywództwo, zarządzanie czasem i rozwiązywanie problemów. Na przykład, przegląd badań przeprowadzony przez The Institute of Coaching w 2009 roku stwierdził, że coaching ma „signifikantny pozytywny wpływ” na wydajność, umiejętności i dobrostan psychiczny.
 • Wzrost satysfakcji z życia i pracy. Coaching może również prowadzić do zwiększenia satysfakcji z życia i pracy. Badanie przeprowadzone w 2013 roku przez International Coaching Federation (ICF) wykazało, że 80% osób, które skorzystały z coachingu, doświadczyło poprawy w aspekcie samooceny i pewności siebie, a ponad 70% poprawiło swoje relacje zawodowe i komunikację.
 • Redukcja stresu i poprawa zdrowia psychicznego. Coaching może również pomóc w radzeniu sobie ze stresem i poprawie zdrowia psychicznego. Badanie opublikowane w Journal of Occupational Health Psychology w 2016 roku wykazało, że coaching pomógł pracownikom zredukować stres i wypalenie zawodowe.
 • ROI (zwrot z inwestycji) w coachingu. Wiele badań sugeruje, że coaching jest opłacalnym inwestycją. Według raportu ICF, firmy, które inwestują w coaching, mogą oczekiwać średniego zwrotu rzędu 7 razy większego niż początkowa inwestycja.

Ważne jest jednak, aby zauważyć, że skuteczność coachingu może zależeć od wielu czynników, takich jak jakość relacji między coachem a klientem, specyfika celów coachingowych oraz gotowość i zaangażowanie klienta w proces coachingowy.

Jak znaleźć odpowiedniego coacha?

Znalezienie odpowiedniego coacha jest kluczowe dla skuteczności procesu coachingu. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc.

Kwalifikacje i certyfikaty

Profesjonalny coach powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty. Sprawdź, czy coach posiada akredytacje od renomowanych organizacji takich jak International Coach Federation (ICF), European Mentoring and Coaching Council (EMCC) lub Izba Coachingu (IC). Jeśli nie posiada takiej akredytacji (nie jest ona obowiązkowa) to czy ukończył kurs w szkole coachingu, która realizuje program nauczania zatwierdzony przez którąś z wyżej wymienionych insytytucji. Pamiętaj jednak, że samo posiadanie certyfikatu nie gwarantuje jeszcze, że dana osoba będzie dobrym coachem.

Doświadczenie

Sprawdź, jak długo coach pracuje w swojej dziedzinie i jakie ma doświadczenie. Dobry coach powinien mieć solidne doświadczenie w pracy z klientami o podobnych potrzebach jak Twoje.

Specjalizacja

Niektórzy coachowie specjalizują się w określonych obszarach, takich jak coaching kariery, coaching biznesowy czy coaching życiowy. Upewnij się, że specjalizacja coacha pasuje do Twoich potrzeb.

Opinie klientów

Sprawdź opinie poprzednich klientów. Profesjonalny coach powinien móc dostarczyć Ci referencje lub wskazać miejsca w internecie, gdzie znajdują się opinie na temat jego pracy.

Styl i podejście

Ważne jest, aby styl i podejście coacha pasowały do Twojego. Niektórzy coachowie są bardziej dyrektywni, inni bardziej eksploracyjni. Najlepiej jest porozmawiać z coachem i zobaczyć, czy czujesz się z nim komfortowo.

Etyka

Profesjonalny coach powinien przestrzegać pewnych zasad etycznych, takich jak zachowanie poufności, szanowanie autonomii klienta i unikanie konfliktów interesów.

Sesja próbna

Wielu coachów oferuje bezpłatną lub niskokosztową pierwszą konsultację. To świetna okazja, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak pracuje coach, jakie narzędzia i techniki stosuje, i czy czujesz, że możecie dobrze współpracować.

Pamiętaj, że nie ma jednego „najlepszego” coacha dla wszystkich. Najważniejsze jest, aby znaleźć coacha, z którym dobrze się dogadujesz i który rozumie Twoje indywidualne potrzeby i cele.

FAQ – często zadawane pytania

Czym jest coaching?

Coaching to interaktywny proces rozwoju, w którym coach (doradca) wspiera klienta (klienta), pomagając mu odkryć, rozwijać i wykorzystywać swój potencjał, zarówno w obszarze zawodowym, jak i osobistym.

Jakie są korzyści płynące z coachingu?

Coaching może przynieść wiele korzyści, takich jak: – Maksymalizacja zawodowego i osobistego potencjału – Udoskonalenie umiejętności przywódczych – Poprawa efektywności w pracy i życiu osobistym – Zwiększenie samoświadomości i pewności siebie – Rozwinięcie zdrowych nawyków i stylu życia – Osiągnięcie wyznaczonych celów – Poprawa relacji i komunikacji – Zwiększenie motywacji i zaangażowania – Redukcja stresu i lepsze radzenie sobie z trudnościami – Odkrycie nowych sposobów myślenia i podejścia do problemów.

W jaki sposób coaching wspiera klienta w procesie rozwoju?

Coaching wspiera klienta, dostarczając mu profesjonalne wsparcie i narzędzia, które pomagają mu odkryć i wykorzystać swój pełny potencjał. Coach pomaga klientowi odkryć własne cele i wartości, opracować strategie działania, pokonać przeszkody i monitorować postępy. To interaktywny proces, w którym coach zadaje pytania, słucha uważnie, udziela konstruktywnej informacji zwrotnej i stawia wyzwania, aby pomóc klientowi osiągnąć zamierzone cele.

Czy coaching może być stosowany zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym?

Tak, coaching może być wykorzystywany zarówno w obszarze zawodowym, jak i osobistym. Może pomóc klientom w rozwoju kariery, osiągnięciu sukcesu zawodowego, zarządzaniu stresem, poprawie zdrowia i kondycji fizycznej, rozwinięciu zdrowych nawyków żywieniowych, zawarciu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji osobistych, poprawie równowagi między pracą a życiem prywatnym, oraz w wielu innych aspektach życia.

Czy coach i trener biznesu to to samo?

Nie, coach i trener biznesu to nie to samo. Chociaż coachowie są często trenerami biznesu to jednak metody i techniki stosowane w obu tych profesjach różnią się od siebie.

Jakie są różnice między coachingiem a psychoterapią?

Coaching i psychoterapia to dwie różne metody pracy, które mają różne cele i obszary zastosowania. To pierwsze skupia się głównie na przyszłości i osiąganiu wyników, a psychoterapia koncentruje się na przeszłości i usuwaniu trudności emocjonalnych i psychologicznych. Coaching jest raczej ukierunkowany na osoby zdrowe i pomaga im w osiąganiu swoich celów i maksymalizacji potencjału, podczas gdy psychoterapia jest bardziej odpowiednia dla osób z problemami emocjonalnymi, takimi jak depresja, lęki czy traumy.

Jak znaleźć profesjonalnego coacha?

Aby znaleźć profesjonalnego coacha, można skorzystać z różnych źródeł, takich jak: – Rekomendacje od znajomych, rodzin lub profesjonalistów – Przeszukiwanie internetu i stron poświęconych coachingowi – Sprawdzenie akredytacji i certyfikatów coacha – Skontaktowanie się z lokalnymi organizacjami coachingowymi, takimi jak ICF (International Coach Federation), Izba Coachingu (IC) aby uzyskać listę akredytowanych coachów w okolicy.

Jakie są ważne cechy dobrego coacha?

Ważne cechy dobrego coacha to: – Empatia i umiejętność słuchania – Umiejętność zadawania trafnych pytań – Zrozumienie roli coacha i umiejętność utrzymania neutralności – Doskonałe umiejętności komunikacyjne – Umiejętność budowania zaufania i tworzenia bezpiecznej przestrzeni dla klienta – Znajomość różnych narzędzi, technik i metod coachingowych – Otwartość na różne style i potrzeby klienta – Pozytywne nastawienie i motywacja do wspierania klienta w osiąganiu jego celów.

Czy muszę mieć coacha akredytowanego przez ICF?

Nie, nie jest konieczne, aby coach był akredytowany przez ICF (International Coach Federation), aby być dobrym coachem. Jednak posiadanie akredytacji ICF jest jednym z elementów, które mogą świadczyć o profesjonalnym podejściu coacha do pracy, potwierdzając, że spełnia określone standardy jakości i etyki coachingu. Ważne jest, aby znaleźć coacha, który posiada odpowiednie umiejętności, doświadczenie i certyfikaty, które odpowiadają Twoim potrzebom i oczekiwaniom.

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnego coacha?

Skorzystanie z usług profesjonalnego coacha może przynieść wiele korzyści. Coach pomoże Ci zdefiniować i osiągnąć cele w szybszy i bardziej efektywny sposób. Będzie Cię wspierać, motywować i prowadzić przez proces rozwoju. Będzie Ci dawać konstruktywną informację zwrotną, pomagać Ci zidentyfikować przeszkody i odkryć nowe sposoby radzenia sobie z trudnościami. Coaching to interaktywny proces, który pozwoli Ci lepiej poznać siebie, rozwijać swoje umiejętności, oraz osiągać lepsze wyniki w pracy i życiu osobistym.