Regulamin portalu tematycznego coachowisko.pl

§ 1. Wstęp

 1. Portal tematyczny coachowisko.pl jest miejscem, w którym osoby zajmujące się profesjonalnym coachingiem, a także rozwojem osobistym i zawodowym publikują swoje materiały (artykuły, filmy, pliki dźwiękowe, komentarze, inne). Osoby te nazywane są „Autorami” Adresatami portalu są wszyscy zainteresowani tematyką coachingu, a także rozwoju zawodowego i osobistego (osoby te nazywane są „Adresatami”).
 2. Celem portalu jest stworzenie przestrzeni dla profesjonalistów do propagowanie rzetelnej wiedzy dotyczącej rozwoju osobistego, rozwoju zawodowego, a także coachingu. Autorzy mają prawo reklamować w portalu swoje usługi.
 3. Właścicielem portalu jest firma „Instytut Szkoleń i Coachingu Wiktor Tokarski” z siedzibą w Krakowie (ul. Na Zakolu Wisły 12b/18, 30-729 Kraków, NIP 551-215-47-89). Firmę reprezentuje Wiktor Tokarski.
 4. Treści tworzone i zamieszczanie przez autorów lub inne osoby (np. w komentarzach) przedstawiają ich własne zdanie i nie odzwierciedlają opinii właściciela portalu. Prawdziwość oraz kompletność przedstawionych treści nie jest weryfikowana ani gwarantowana przez właściciela portalu. Odpowiadają za nią wyłącznie autorzy.
 5. Autorzy publikujący swoje treści w portalu coachowisko.pl zobowiązują się dokładać starań, aby treści proponowane adresatom były zgodne z aktualnym stanem wiedzy, a prowadzone dyskusje reprezentowały wysoki poziom merytoryczny i kulturalny.
 6. Autorzy portalu, a także jego adresaci zaproszeni się do wyrażania swoich opinii z szacunkiem dla innych osób i ich poglądów. W portalu powozwonia.eu tworzymy kulturę szacunku dla tożsamości narodowych, sympatii politycznych, religii, orientacji seksualnej czy odmiennego punktu widzenia. Wszyscy zaproszeni są do merytorycznej dyskusji prowadzonej z szacunkiem dla innych osób i odmiennych poglądów.
 7. Autorzy portalu jak i jego adresaci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem. Fakt publikowania w portalu treści przez Autorów, jak i komentarzy przez Autorów i Adresatów będzie traktowany przez właściciela jako wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 8. Autorzy publikujący treści w portalu zobowiązują się do wykorzystania swojej najlepszej wiedzy z zakresu coachingu, rozwoju osobistego i innych dziedzin w zakresie których publikują treści.
 9. Właściciel portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, które są w nim publikowane.
 1. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatów na Autorów bez konieczności podania powodów. Zastrzega sobie też prawo do usunięcia istniejących blogów bez konieczności podania powodów z jednoczesnym zabezpieczeniem praw autorów do stworzonych przez nich tekstów.
 2. Aktualnie obowiązujący regulamin jest zamieszczony na stronie www.coachowisko.pl/regulamin.

§ 2. Kluczowe pojęcia

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin– niniejszy „Regulamin portalu tematycznego coachowisko.pl”, stanowiący regulamin w rozumieniu Ustawy, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez „Instytut Szkoleń i Coachingu Wiktor Tokarski” na rzecz Autorów, w ramach portalu coachowisko.pl. Regulamin obejmuje w szczególności zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania indywidualnego konta Autora oraz zasady umieszczania i publicznego udostępniania w portalu coachowisko.pl, tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy Autorów;
 2. ISiC– Instytut Szkoleń i Coachingu Wiktor Tokarski z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Na Zakolu Wisły 12b/18, 30-729 Kraków, NIP 551-215-47-89;
 3. Portal coachowisko.pl (Portal/coachowisko.pl)– portal tematyczny umożliwiający Autorom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, film, zdjęć oraz komentarzy, prowadzony przez ISiC pod aktualnym adresem elektronicznym www.coachowisko.pl oraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem elektronicznym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;
 4. Autor– osoba fizyczna korzystająca z indywidualnego konta autora portalu coachowisko.pl;
 5. Ustawa– ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
 6. Ustawa o prawie autorskim– ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).

§ 3. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady realizacji przez ISiC na rzecz Autorów usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na umożliwieniu Autorom zamieszczania i publicznego udostępniania ich tekstów, filmów, zdjęć oraz komentarzy na stronach portalu tematycznego coachowisko.pl, za pośrednictwem indywidualnego konta.
 2. Usługa obejmuje nadto promowanie wybranych przez ISiC tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy Autorów w ramach prowadzonej promocji portalu coachowisko.pl poprzez działania podejmowane na stronach portalu coachowisko.pl lub innych serwisów internetowych (w tym mediów społecznościowych).
 3. W przypadku wykorzystania poszczególnych tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy w sposób opisany w ust. 2 powyżej, ISiC umieści informację wskazującą na Autora, który zamieścił w portalu coachowisko.pl dany materiał, jako źródło pochodzenia tekstu.

§ 4. Świadczenie usług

 1. Usługa będąca przedmiotem Regulaminu jest dostępna dla tych osób, które potwierdzą zdobycie/wykonywanie zawodu coacha (zob. § 1, pkt 8).
 2. Autorami mogą być też osoby będące w trakcie zdobywania zawodu coacha. W tym przypadku muszą one przedstawić zaświadczenie o odbywanym kursie/szkoleniu/studiach z zakresu coachingu. Zaświadczenie powinno uwzględniać daty rozpoczęcia oraz planowanego zakończenia edukacji w tym zakresie.
 3. Zarejestrowany Autor uzyskuje dostęp do konta w portalu coachowisko.pl przez podanie loginu i hasła dostępu przyporządkowanych mu w Portalu. Dokonuje się to po wniesieniu opłat abonamentowych.
 4. Autorzy proszeni są o podanie aktualnego i poprawnego adresu elektronicznego. Wszelkie informacje i powiadomienia dotyczące korzystania z konta przesyłane będą na adres poczty elektronicznej.
 5. Autor zobowiązuje się regularnie umieszczać w portalu coachowisko.pl teksty, zdjęcia, filmy, komentarze lub inne treści.
 6. Autor zobowiązuje się do moderowania komentarzy umieszczanymi przez Adresatów portalu w kontekście zamieszczanych przez siebie materiałów. Wszystkie komentarze naruszające regulamin (zob. § 1, pkt 6) muszą być usuwane.
 7. Autor pozwala właścicielowi Portalu na moderowanie/usuwanie komentarzy niezgodnych z regulaminem. W niektórych przypadkach możliwość zamieszczania komentarzy będzie blokowana dla tych adresatów portalu, którzy będą się dopuszczać powtarzających się naruszeń regulaminu.

§ 5. Odpowiedzialność autora

 1. Autor jest zobowiązany do korzystania z portalu coachowisko.pl w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz celami Portalu coachowisko.pl.
 2. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazane Portalowi coachowisko.pl treści oraz konsekwencje ich zamieszczenia i publikacji, w szczególności w świetle Ustawy o prawie autorskim. Zakazane jest w szczególności przekazywanie za pośrednictwem portalu coachowisko.pl treści i materiałów szkalujących, oszczerczych, zawierających groźby, obscenicznych, pornograficznych, pedofilskich, nienawistnych, rasistowskich, nawołujących do przemocy politycznej, rasistowskiej i ksenofobicznej, jak również treści naruszających prawo własności, prawo do wizerunku, ochrony prywatności innych osób, które skutkują odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Autor ma prawo wyświetlać w udostępnionym miejscu na serwerze Portalu dowolne, zgodne z Regulaminem informacje o sobie (w tym swój adres e-mail, numer telefonu, a także adres własnej strony internetowej), materiały autopromocyjne i linki.
 4. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje indywidualne konto w portalu coachowisko.pl w tym za zawartość i formę zamieszczanych materiałów.
 5. Firma ISiC nie ponosi odpowiedzialności za teksty, filmy, zdjęcia, komentarze i treści zamieszczane przez Autora i zastrzega sobie, zgodnie z Ustawą, prawo uniemożliwienia dostępu do materiałów publicznie udostępnionych przez Autora w przypadku uzyskania wiarygodniej wiadomości o bezprawnym wykorzystaniu takich materiałów.
 6. Autor oświadcza, że publicznie udostępnione przez niego treści nie naruszają tajemnicy handlowej, przepisów prawa (w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych), ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa własności oraz prawa do wizerunku oraz że jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych filmów, zdjęć i treści w Portalu coachowisko.pl.
 7. Autor oświadcza, że poprzez umieszczenie w Portalu coachowisko.pl tekstów, filmów i zdjęć (niezależnie od formy i nośnika, na którym zostaną przekazane, czy to w formie tekstu, pliku video, zdjęcia, pliku audio lub w innej formie) przyznaje on nieodpłatnie ISiC zbywalne prawo do:
 • powielania takich treści za pomocą wszelkich znanych technik i środków,
 • zamieszczania lub publikowania takich opinii lub treści w Portalu coachowisko.pl, jak również na stronach internetowych osób trzecich, z którymi ISiC zdecydował się na promowanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie treści Portalu,
 • dystrybucji i rozpowszechniania treści oraz korzystania z zawartości strony internetowej Portalu w celach promocyjnych i marketingowych.
 1. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie Portal coachowisko.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

§ 6. Działania marketingowe

 1. Autor ma prawo na stronach Portalu reklamować swoją działalność jako coacha, a więc zapraszać na sesje coachingowe, warsztaty i szkolenia prowadzone lub współprowadzone przez siebie, a także oferować Adresatom portalu swoje usługi związane z coachingiem.
 2. Firma ISiC ma prawo do prowadzenia działalności marketingowej, autopromocyjnej i charytatywnej na stronach Portalu coachowisko.pl, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji filmów, tekstów, zdjęć i komentarzy zamieszczonych w Portalu coachowisko.pl przez Autorów. Autorom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach Portalu coachowisko.pl.

§ 7. Sytuacje wyjątkowe związane z naruszeniem regulaminu lub prawa

 1. Właściciel Portalu – firma ISiC zastrzega sobie prawo do:
 • czasowego lub całkowitego zablokowania dostępu do tekstu, filmu, zdjęcia lub komentarza w sytuacji uzyskania informacji, że treść może naruszać prawo lub regulamin portalu;
 • czasowego lub całkowitego zablokowania a nawet usunięcia tych materiałów, które naruszają dobra osób trzecich;
 • usuwania filmów, zdjęć lub treści naruszających Regulamin,
 • blokowania uczestnictwa w Portalu coachowisko.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu,
 • podjęcia wszelkich innych środków, jakie ISiC uzna za zgodne z jego interesem oraz interesem Autorów.
 1. W przypadku czasowego lub całkowitego zablokowania materiałów Autora lub jego konta, które wynikają z naruszenia prawa lub niniejszego Regulaminu, Autorowi nie przysługuje zwrot niewykorzystanego abonamentu, ani żadne roszczenia finansowe.
 2. Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ISiC może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Autorów Portalu coachowisko.pl sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 8. Funkcjonowanie portalu i przerwy techniczne

 1. ISiC dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu coachowisko.pl.
 2. ISiC zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Portalu coachowisko.pl. ISiC dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności Portalu i trwały nie dłużej niż 8 (osiem) godzin w każdym tygodniu udostępniania Portalu coachowisko.pl.
 3. ISiC nie gwarantuje że Portal coachowisko.pl będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.
 4. ISiC zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania usług w ramach Portalu coachowisko.pl po uprzednim poinformowaniu Autorów o podjęciu takiej decyzji z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. W takim przypadku Autorom przysługuje zwrot niewykorzystanego abonamentu.
 5. ISiC zastrzega sobie prawo zmiany oferty oraz cennika.

§ 9. Ochrona prywatności

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Autorów portalu coachowisko.pl oraz zasady ochrony prywatności określają odpowiednio następujące regulaminy: „Regulamin portalu tematycznego coachowisko.pl” oraz „Polityka prywatności portalu tematycznego coachowisko.pl”. Dane osobowe Autorów Portalu coachowisko.pl będą przetwarzane przez ISiC, zgodnie z prawem, również w celu świadczenia usług w obrębie Portalu coachowisko.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest Instytut Szkoleń i Coachingu Wiktor Tokarski.
 3. Autorowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 10. Reklamacje i inne zgłoszenia

 1. Reklamacje i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Portalu powozownia, filmów, teksów, zdjęć lub komentarzy oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, w szczególności postanowień § 4 powyżej, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres kontakt@coachowisko.pl lub listownie na adres: Portal coachowisko.pl, ul. Na Zakolu Wisły 12b/18, 30-729 Kraków.
 2. Reklamacje oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń powinny zawierać co najmniej:
 • oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej;
 • przedmiot reklamacji lub zgłoszenia;
 • okoliczności uzasadniające reklamację lub zgłoszenie.
 1. Odpowiedź na reklamację lub zgłoszenie udzielona zostanie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

§ 11. Płatności

 1. Autor ponosi płatność za możliwość zamieszczania materiałów na Portalu coachowisko.pl.
 2. Aktualny cennik zamieszczony jest na stronie www.coachowisko.pl/cennik.
 3. Płatność za użytkowanie portalu wnoszona jest z góry na konto wskazane przez właściciela portalu.
 4. Na prośbę autora i po podaniu przez niego odpowiednich danych wystawiana jest faktura VAT.

§ 12. Pozostałe zasady

 1. ISiC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu ISiC powiadomi Autorów pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont pocztowych podanych przy zakładaniu konta, jak również opublikuje zmiany na stronie głównej Portalu coachowisko.pl na 14 (czternaście) dni przed wejściem zmian w życie.
 2. Autor może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Portalu coachowisko.pl, w szczególności w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu. W takim przypadku nie przysługuje mu prawo do zwrotu niewykorzystanego abonamentu.
 3. Autor zobowiązuje się do pozostawienia na serwerze umieszczonych przez siebie treści, jeśli postanowi odstąpić od korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez ISiC.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Ustawy o prawie autorskim.
 5. Regulamin obowiązuje od 05.05.2023 roku.

Instytut Szkoleń i Coachingu Wiktor Tokarski
ul. Na Zakolu Wisły 12b/18
30-729 Kraków
e-mail: kontakt@coachowisko.pl